Gebruiksvoorwaarden Aalst.Jouwstad.be

Jouw toegang tot en gebruik van deze diensten zijn afhankelijk van jouw aanvaarden en naleven van onze voorwaarden. Ze zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van deze diensten. Als je het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heb je geen toegang tot de Service.

MEDIA

Op Aalst.Jouwstad.be hechten we veel belang aan de vormgeving.
De teksten, afbeeldingen en/of video die u hier plaatst, worden vooraleer goedgekeurd, gecontroleerd naar degelijke en professionele vormgeving. Indien die niet voldoet aan deze verreisten, ontvangt u éénmalig per mail een verzoek om een beter afbeelding of tekst te plaatsen. Check hier vooraf de afmetingen en verreisten.

Grote afbeelding – Vaste afmeting
Foto = Horizontaal (niet vertikaal)
Formaat = Breed 1200 x 550 Hoog
Resolutie 72 ppi Max. 1 Mb
Sfeerfoto van je zaak, eventueel met personeel. Kies de allerbeste!
Geen teksten of logo’s in de hoofdfoto

Accounts

Wanneer je een account bij ons maakt, moet je ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie verstrekken. Het nalaten hiervan is een overtreding van de voorwaarden, die kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van jouw account op onze diensten. Je bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten en voor alle activiteiten of acties onder jouw wachtwoord. Je gaat ermee akkoord om jouw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. Je dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer je op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van jouw account.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten van leden naar websites van derden of naar services die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Aalst.Jouwstad.be. Aalst.Jouwstad.be heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor die inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erken en stem je ermee in dat Aalst.Jouwstad.be niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden je ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden te lezen die je bezoekt.

Copyright

Deze website Aalst.Jouwstad.be is wettelijk beschermd door het auteursrecht, overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de wetten van 10 en 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

De domeinnaam Aalst.Jouwstad.be en jouwstad.be, het volledige concept, alle teksten, afbeeldingen, logo’s en andere items, de structuur en de lay-out van deze website zijn het juridische en/of intellectuele eigendom van Leen De Smedt, de ontwerper van deze website.

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie – geheel of gedeeltelijk en met welk middel, in welke vorm of op welke wijze dan ook – is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de oorspronkelijke gegevens op geen enkele manier worden gewijzigd. Publicatie van deze informatie op het internet is echter niet toegestaan. Neem bij twijfel contact op met de beheerder van deze website.

Op een andere website een hyperlink leggen naar deze website is toegestaan, op voorwaarde dat door het aanklikken van die hyperlink deze website in een nieuw venster wordt geopend en het internetadres van deze website duidelijk zichtbaar is.

Aansprakelijkheid

Hoewel aan de samenstelling van deze website de grootste zorg wordt besteed, is een onvolkomenheid nooit helemaal uit te sluiten. Hoe dan ook kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. In geen enkel geval kan de beheerder van deze website aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen van eventuele fouten of onvolledigheden op deze website.

De beheerder van deze website stelt bovendien alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert. Hij is echter niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en/of de correcte werking van deze website en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van deze website.

Externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, vallen geheel buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder van deze website, die in geen enkel geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de werking, de vorm, de inhoud en/of de kwaliteit van die externe websites.

Wetgeving

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de rechtbank van Dendermonde, Oost-Vlaanderen België.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben tussen ons met betrekking tot de dienstverlening.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, proberen we je dit minstens 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door onze dienst te blijven gebruiken of gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Beëindigen abonnement

Abonnementen worden gekocht voor een bepaalde duurtijd, een onbepaalde duurtijd of een minimale duurtijd.
Abonnementen van bepaalde duurtijd worden op voorhand betaald voor de hele duurtijd van het contract.
Abonnementen van onbepaalde duurtijd worden stilzwijgend en automatisch hernieuwd, conform dezelfde duurtijd en het tarief dat op het moment van hernieuwing van toepassing is.

De klant kan op elk moment het abonnement opzeggen. De beëindiging van het abonnement treedt in voege na de minimale duurtijd van het abonnement, of als er geen minimale duurtijd is, op de vervaldag van de gefactureerde periode, inclusief de periode waarvoor reeds een betaling werd aangevraagd (d.i. 7 dagen voor de initiële vervaldag van het abonnement).

De opzeg gebeurt schriftelijk, per e-mail of per aangetekende zending.